Internationale zaken

Toepassing van Europese regelgeving en bilaterale overeenkomsten voor de terugbetaling van de kosten van grensoverschrijdende gezondheidszorg bij een arbeidsongeval.

 

Een Belgische verzekerde heeft een arbeidsongeval gehad in België en woont of verblijft in het buitenland

Uw rechten op sociale zekerheid in het buitenland op www.socialsecurity.be

Een slachtoffer dat België verlaat om in het buitenland op vakantie te gaan of te gaan wonen, krijgt zijn arbeidsongevallenvergoedingen verder uitbetaald door de verzekeringsonderneming of Fedris door betaling op een bankrekening of via internationaal mandaat. 


Als het slachtoffer verblijft in een lidstaat van de Europese Unie, van de Europese Economische Ruimte, in Zwitserland of in een land waarmee België een bilaterale overeenkomst over arbeidsongevallen heeft afgesloten, kan het bepaalde kosten als gevolg van zijn arbeidsongeval terugbetaald krijgen door de instelling van de woon- of verblijfplaats. Vóór het vertrekt, moet het slachtoffer de verzekeringsonderneming (of Fedris) daarvan op de hoogte brengen. De verzekeringsonderneming of Fedris zal het slachtoffer een formulier meegeven dat het moet voorleggen aan de instelling van zijn woon- of verblijfplaats.

De voorwaarden en procedures voor die terugbetaling verschillen naargelang de reden van de verplaatsing (om er te verblijven, te wonen, geplande zorgen te krijgen) en het land waarin de zorgen worden verleend.

 

Een buitenlandse verzekerde heeft een arbeidsongeval gehad in het buitenland en woont of verblijft in België

Uw rechten op sociale zekerheid in België op www.socialsecurity.be


Een slachtoffer van een arbeidsongeval dat wordt vergoed door de bevoegde instelling van een lidstaat van de Europese Unie, van de Europese Economische Ruimte of van een land waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft afgesloten, kan tijdens zijn verblijf in België onder bepaalde voorwaarden hier een tussenkomst krijgen voor medische en farmaceutische kosten en hospitalisatiekosten als gevolg van het ongeval.


De tussenkomsten verlopen via de instellingen van de verblijf- of woonplaats, de verzekeringsinstellingen (de ziekenfondsen of het HZIV) of het RIZIV.

 

Een Belgische verzekerde heeft een arbeidsongeval gehad in het buitenland

Als een Belgische werknemer het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval in het buitenland, bijvoorbeeld tijdens een detachering of tijdens een beroepsmatige verplaatsing, moet dat ongeval worden aangegeven aan de verzekeringsonderneming. Die zal de formaliteiten op zich nemen opdat de instelling van de verblijfplaats de zorgen zou terugbetalen. In afwachting van de bevestiging van de verzekeringsonderneming dat ze het arbeidsongeval erkent, komt de bevoegde instelling voor gezondheidzorg tussen (in Europa op vertoon van de Europese ziekteverzekeringskaart die het ziekenfonds aflevert).

Dekking arbeidsongeval in geval van  grensoverschrijdende stages van onbezoldigde stagiairs

Meer informatie over grensoverschrijdende stages van onbezoldigde stagiairs vindt u op de pagina over kleine statuten.