Wat doen we ?

De opdrachten van Fedris hebben betrekking op de arbeidsongevallen en beroepsziekten in de privésector, op de beroepsziekten binnen de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten en in beperkte mate op de arbeidsongevallen in de publieke sector.

>>> Een beroepsziekte als werknemer van een publieke dienst die geen provinciale of plaatselijke overheidsdienst is? Een arbeidsongeval of beroepsziekte als werknemer in vast dienstverband bij de NMBS of als militair? Neem dan contact op met uw werkgever. Zelfstandige? Het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) helpt u bij uw verplichtingen voor de sociale zekerheid.

Fedris controleert

Voor arbeidsongevallen heeft Fedris een controlerende taak tegenover werkgevers en verzekeringsondernemingen. Zo controleren we:

 • het beheer van arbeidsongevallendossiers door de verzekeringsondernemingen en de Belgische overheidsbesturen. Dat doen we op vraag van bijvoorbeeld het slachtoffer of op eigen initiatief;
 • de dossiers van ongevallen die worden betwist of geweigerd door de verzekeringsondernemingen en de Belgische overheidsbesturen;
 • de regelingsvoorstellen die de verzekeringsondernemingen aan de slachtoffers doen;
 • de verplichtingen van de werkgevers om al hun werknemers te verzekeren en om elk ongeval aan te geven.

Fedris vergoedt

 • de slachtoffers (of rechthebbenden) van beroepsziekten, meer bepaald:
  • alle werknemers uit de privésector;
  • de mijnwerkers en gelijkgestelden;
  • de zeevarenden van de koopvaardijvloot;
  • de personen die na lichamelijke arbeidsongeschiktheid of werkloosheid een beroepsherscholing volgen op grond van een wet of decreet;
  • de scholieren en studenten;
  • de leerjongens en stagiairs, ook degenen die geen loon krijgen;
 • de slachtoffers van arbeidsongevallen, of hun rechthebbenden. De meeste ongevallen worden vergoed door de verzekeringsondernemingen, maar Fedris vergoedt de slachtoffers die
  • niet verzekerd zijn. Fedris treedt op als waarborgfonds als de werkgever de verplichte verzekeringsovereenkomst niet heeft afgesloten of wanneer de verzekeringsonderneming in gebreke blijft. Nadien vordert het de bedragen terug van de werkgever of van de verzekeringsonderneming in kwestie;
  • voor de koopvaardij of zeevisserij werken. Voor die werknemers komt Fedris tussen als verzekeraar; 
  • vóór 01.01.1988 een arbeidsongeval hebben gehad (onder bepaalde voorwaarden);
  • een blijvende ongeschiktheid van ten hoogste 19 % hebben;
  • arbeidsongevallenvergoedingen cumuleren met een rust-of overlevingspensioen;
  • in België een arbeidsongeval hebben gehad dat te wijten is aan daden van terrorisme of aan de toevallige en onvoorziene aanwezigheid van gevaarlijke stoffen of oorlogstuigen. Fedris betaalt aan de verzekeringsondernemingen hun uitgaven in dergelijke dossiers terug.

Als Fedris een schadevergoeding betaalt aan een werknemer met een arbeidsongeval of een beroepsziekte, is die som afkomstig uit het Globaal Beheer van de sociale zekerheid. De organisatie van dat Globaal beheer werd toevertrouwd aan de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ). Die int de socialezekerheidsbijdragen van de werkgevers en werknemers van de privésector en de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (PPO).

Om zijn opdrachten te financieren, int Fedris ook middelen van de verzekeringsondernemingen, de reders van de zeevisserij en de niet-verzekerde werkgevers.

Fedris doet aan preventie

Fedris wil beroepsziekten en arbeidsongevallen helpen te voorkomen. 

Op het vlak van beroepsziekten doet het dat aan de hand van

Op het vlak van arbeidsongevallen doet het dat aan de hand van

Fedris informeert

 • de slachtoffers. Dat doet het met deze website, met persoonlijke brieven, met folders en via zitdagen die het organiseert in de grote steden. Op die zitdagen kunnen slachtoffers of hun rechthebbenden informatie vragen aan sociaal assistenten over de regeling van een arbeidsongeval of over de indirecte gevolgen ervan op bijvoorbeeld hun pensioen of hun belastingen of algemene vragen stellen over hun beroepsziekte. Daarnaast gaan sociaal assistenten van Fedris op huisbezoek bij slachtoffers van arbeidsongevallen die een zekere graad van blijvende arbeidsongeschiktheid hebben en zich daardoor moeilijk kunnen verplaatsen of bij rechthebbenden in geval van dodelijke arbeidsongevallen;
 • de verzekeringsondernemingen. Fedris fungeert als interface tussen het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de verzekeringsondernemingen voor arbeidsongevallen;
 • de Minister van Sociale Zaken.

De Belgische staat en Fedris sluiten om de drie jaar een bestuursovereenkomst (pdf – 1,12 MB) af. Die overeenkomst bepaalt welke strategische en operationele doelstellingen Fedris moet behalen en welke indicatoren en termijnen het daarvoor moet naleven. Met de bestuursovereenkomst streven de Staat en Fedris ernaar de overheid verder te moderniseren en de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger te verhogen.