Hoofding van het aangifteformulier

AangifteformulierToelichting
VerzekeringsondernemingDe naam van de verzekeraar waarbij de werkgever voor zijn personeel een arbeidsongevallenverzekering heeft afgesloten. Als de werkgever niet verzekerd is of als u de verzekeraar niet kent, neemt u het best contact op met Fedris.
Nummer verzekeringspolisNummer van het arbeidsongevallenverzekeringscontract dat de werkgever voor zijn personeel heeft afgesloten.
Bijkomende onderverdeling van het polisnummerSommige verzekeraars delen hun contracten verder op met een bijkomende onderverdeling van het polisnummer.
Tariefcode van het slachtofferDe tariefcode geeft de activiteit aan van de onderneming waarvoor het contract werd afgesloten. Die code is te vinden op de verzekeringspolis.
Ongevallensteekkaart Voor ongevallen die ten minste 4 dagen arbeidsongeschiktheid veroorzaken kan het afschrift van de aangifte als ongevallensteekkaart dienstdoen (art. 28 van het KB van 27 maart 1998 over het welzijn van de werknemers). In dat geval moet het jaar van het ongeval en het nummer dat door de werkgever aan het ongeval werd toegekend in de aangifte worden aangebracht.
Nummer ongeval bij de verzekeraarDit nummer wordt bij ontvangst van de aangifte door het verzekeringsorganisme aan het schadegeval toegekend.
ASR-nummerIndien het ongeval op het portaal van de sociale zekerheid wordt aangegeven (Aangifte Sociaal Risico "arbeidsongevallen"), krijgt het automatisch een uniek aangiftenummer toegewezen. Dat nummer heeft dus geen betrekking op aangiften op papier.

Stuur dit formulier binnen de 8 dagen na het ongeval naar de verzekeraar (art. 62 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en het KB van 12 maart 2013 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval). Bezorg ook het medische attest van eerste vaststelling aan uw verzekeraar zodra u erover beschikt.
Hoe en wanneer u de inspecteur bevoegd voor de arbeidsveiligheid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op de hoogte moet brengen van een ernstig ongeval, vindt u in de artikelen 26 en 27 van het KB van 27 maart 1998 over het beleid over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

De portaalsite van de sociale zekerheid biedt aan de werkgever de mogelijkheid om de dienst Toezicht op Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid elektronisch op de hoogte te brengen van het ernstig ongeval.