Woordenlijst

A

ambtshalve aansluiting

Als u uw werknemers niet (tijdig) hebt verzekerd tegen arbeidsongevallen, zult u bij wijze van boete ambtshalve aangesloten worden door Fedris. De verschuldigde bijdrage voor ambtshalve aansluiting wordt, per persoon en per kalendermaand, berekend op basis van een forfaitair bedrag onafhankelijk van het loon of de gepresteerde arbeidsduur. Hoe langer u niet verzekerd bent, hoe hoger de bijdrage.

arbeidsongeval

Het ongeval dat door een plotselinge gebeurtenis tijdens en door de uitoefening van de arbeidsovereenkomst of het ambt is gebeurd en een letsel heeft veroorzaakt. Het ongeval dat gebeurt op de normale weg naar en van het werk wordt ook als arbeidsongeval beschouwd. Een arbeidsongeval is eveneens een ongeval dat een werknemer buiten de uitoefening van zijn dienst heeft maar dat veroorzaakt is door een derde wegens het ambt dat de werknemer uitoefent.

B

bekrachtiging

Fedris bekrachtigt (voor de privésector) de overeenkomst tussen de verzekeringsonderneming en het slachtoffer wanneer het heeft vastgesteld dat de arbeidsongevallenwet werd nageleefd en alle gegevens in de overeenkomst correct zijn.

beroepsrisico

Een werknemer die een ziekte oploopt zonder dat er op zijn werk een verhoogd risico voor deze ziekte is, is zeker niet blootgesteld aan een beroepsrisico, maar wel aan de gewone risico's van het dagelijkse leven. Er is een beroepsrisico als de blootstelling aan de schadelijke invloed samengaat met de beroepsuitoefening en beduidend groter is dan de blootstelling bij de bevolking in het algemeen en volgens algemeen aanvaarde medische inzichten in groepen van blootgestelde personen de overwegende oorzaak van de ziekte is.

beroepsziekte

Niet iedere ziekte die men op het werk oploopt is een beroepsziekte. Beroepsziekten zijn ziekten die veroorzaakt zijn door het uitoefenen van een beroep. Er bestaat een officiële lijst die een aantal beroepsziekten opsomt, maar het is ook mogelijk om een ziekte als een beroepsziekte te laten erkennen als die niet op die lijst staat.

bilaterale overeenkomst

België heeft voor de terugbetaling van de kosten van grensoverschrijdende gezondheidszorg als gevolg van een arbeidsongeval een bilaterale overeenkomst afgesloten met: Algerije, Bosnië-Herzegovina, Israël, Macedonië, Marokko, Montenegro, Quebec, San Marino, Servië, Tunesië, Turkije.

C

consolidatiedatum

De consolidatiedatum is de datum waarop de letsels als geconsolideerd worden beschouwd. Er wordt geoordeeld dat de letsels van het slachtoffer vanaf die datum niet meer evolueren. De consolidatiedatum kan eventueel ook later en met terugwerkende kracht worden vastgesteld.

D

derdebetalersregeling

Als uw zorgverlener de derdebetalersregeling toepast, dan betaalt u hem alleen het bedrag dat voor uw rekening is (het persoonlijk aandeel of remgeld) en eventueel een supplement als de zorgverlener niet-geconventioneerd is. U schiet de tegemoetkoming van de ziekteverzekering niet voor. Uw ziekenfonds zal die tegemoetkoming rechtstreeks aan de zorgverlener betalen. (Bron: RIZIV)

dodelijk arbeidsongeval

Een dodelijk arbeidsongeval is een arbeidsongeval waarbij het slachtoffer onmiddellijk na het ongeval overlijdt of een arbeidsongeval waarbij het slachtoffer later aan de gevolgen van het ongeval sterft of waarbij de letsels het overlijden hebben versneld.

E

ernstig ongeval

Een ernstig ongeval wordt door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg omschreven als een ongeval dat zich op de arbeidsplaats zelf voordoet en dat wegens zijn ernst een grondig specifiek onderzoek vereist met het oog op het treffen van preventiemaatregelen die herhaling ervan moeten vermijden. (Bron: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

H

herzieningstermijn

Tijdens de herzieningstermijn kan de graad van arbeidsongeschiktheid worden verhoogd of verlaagd. De herzieningstermijn duurt 3 jaar en kan niet worden verlengd. Naargelang de situatie vangt de herzieningstermijn aan op de datum van het ongeval, de datum van de brief van genezenverklaring, de datum van de bekrachtiging (privésector) of die van de kennisgeving van de beslissing van de werkgever aan het slachtoffer (publieke sector), de datum van het definitieve vonnis van de arbeidsrechtbank of de datum van het arrest van het arbeidshof.

L

licht ongeval

Een licht ongeval is een ongeval dat tegelijk aan elk van de volgende 3 voorwaarden voldoet: de eerste zorgen in de onderneming volstonden én er was geen tussenkomst van een geneesheer nodig én het ongeval heeft niet geleid tot loonverlies of arbeidsongeschiktheid voor het slachtoffer.

lijstsysteem

De Belgische wetgever heeft een lijst van meer dan 150 beroepsziekten opgesteld. Slachtoffers van een dergelijke ziekte kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Om zo'n vergoeding te krijgen, moet men een beroepsziekte hebben die op de lijst van de beroepsziekten voorkomt en ooit als werknemer blootgesteld zijn geweest aan een beroepsrisico voor deze ziekte. Binnen het lijstsysteem gaat Fedris niet op zoek naar een verband tussen de ziekte en het beroepsrisico. Als we vaststellen dat iemand een van deze 150 beroepsziekten heeft en werkzaam is (geweest) op een bepaalde arbeidspost met beroepsrisico's die zo'n ziekte kunnen veroorzaken, volstaat dat om in aanmerking te komen voor een vergoeding. We spreken dan over een onweerlegbaar vermoeden.

M

maatpersonen

Personen die voltijds tewerkgesteld zijn in dezelfde onderneming als het slachtoffer van een arbeidsongeval en in een functie gelijkaardig aan die van het slachtoffer.

O

open systeem

Het is mogelijk een schadeloosstelling te vragen voor beroepsziekten die niet op de lijst van beroepsziekten staan. In dat geval moet het slachtoffer wel bewijzen dat de rechtstreekse en determinerende oorzaak van zijn ziekte in verband staat met zijn beroep. Indien er dus bijvoorbeeld meerdere redenen kunnen zijn waarom het slachtoffer een ziekte heeft gekregen (bv. privéomstandigheden), zal het slachtoffer daarvoor niet door Fedris worden vergoed. Het moet duidelijk om een beroepsrisico gaan. In de praktijk is dat moeilijk te bewijzen. Om een vergoeding te krijgen moet men een (beroeps)ziekte hebben en ooit als werknemer blootgesteld zijn geweest aan een beroepsrisico voor die ziekte en bewijzen dat er een causaal verband is tussen de beroepsuitoefening en de ziekte.

orthopedisch toestel

Een orthopedisch toestel is een hulpmiddel dat een orgaan of een lichaamsdeel (gedeeltelijk) vervangt of de functie ervan ondersteunt. Bijvoorbeeld: elleboogkrukken, toiletstoel, orthopedische schoenen, traplift.

P

prothese

Een prothese is een hulpmiddel dat een orgaan of een lichaamsdeel (gedeeltelijk) vervangt of de functie ervan ondersteunt. Bijvoorbeeld: kunstbeen, gebit, knieprothese.

R

rechthebbende

Echtgenoot, echtgenote, wettelijk samenwonende partner, kind, ouder, kleinkind, broer of zus van het overleden slachtoffer van een arbeidsongeval of beroepsziekte die/dat aan de voorwaarden voldoet om aanspraak te kunnen maken op een rente als gevolg van dat arbeidsongeval of die beroepsziekte.

referteperiode

De periode van 365 dagen die voorafgaat aan het arbeidsongeval.

V

verergeringsbijslag

Als uw blijvende ongeschiktheid blijvend verergert tijdens de herzieningstermijn kan uw graad van blijvende ongeschiktheid nog worden herzien. Maar na de herzieningstermijn is dat niet meer mogelijk. Als de herzieningstermijn al verstreken is, kunt u wel nog aanspraak maken op een verergeringsbijslag op voorwaarde dat uw graad van blijvende arbeidsongeschiktheid na verergering ten minste 10 % bedraagt.