Terugbetaling van vaccins

Om welke vaccins gaat het?

Het gaat om vaccins tegen de volgende ziekten:

 • hepatitis A
 • hepatitis B
 • gele koorts
 • mazelen
 • waterpokken

Wie komt in aanmerking?

Voor de terugbetaling van het vaccin tegen hepatitis A

1° Personen die tot een van de volgende beroepscategorieën behoren: 

 • rioolarbeiders
 • personen belast met het ledigen van septische putten
 • onderhoudstechnici van sanitaire installaties
 • rattenverdelgers
 • personeel tewerkgesteld in de afvalwaterbehandeling en de hierbij betrokken laboratoria
 • personeel van waterzuiveringsinstallaties dat in contact komt met afvalwater
 • personeel van kinderdagverblijven
 • personeel van thuisopvang van kinderen jonger dan 6 jaar (onthaalmoeders)
 • personeel van kleuteronderwijs
 • personeel van buitenschoolse opvang van kinderen jonger dan 6 jaar
 • personeel van andere instellingen die overwegend kinderen jonger dan 6 jaar opvangen

2° Personen bedoeld onder de code 1.404.02 uit de beroepsziektelijst (leden van het personeel werkzaam op het gebied van de preventieve gezondheidszorg, geneeskundige verzorging, verpleging aan huis, wetenschappelijk onderzoek en andere professionele activiteiten in verzorgingsinstellingen waar een verhoogd infectierisico bestaat) voor zover zij werkzaam zijn in gebieden waar hepatitis A in hoge mate endemisch is. Voor de opsomming van de gebieden in kwestie wordt verwezen naar de informatie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, Stichting van openbaar nut

3° Personen die in nauw contact komen met primaten die vatbaar zijn voor infectie door hepatitis A virus

4° Leerlingen en studenten die een opleiding volgen of stage lopen in een van de bovenvermelde omstandigheden

Voor de terugbetaling van het vaccin tegen hepatitis B en de eventueel vereiste voorafgaande serologische onderzoeken

1° De volgende personen, voor zover zij geregeld en niet enkel occasioneel in contact komen met menselijk bloed of menselijk biologisch materiaal dat hepatitis B virus kan bevatten:

 • personeel van ziekenhuisdiensten en van medische en paramedische praktijken
 • personeel van laboratoria waar bloed of biologische producten geanalyseerd worden die met het virus besmet kunnen zijn (klinische biologie, anatomopathologie, oncologie, enz.)
 • personeel van tandartspraktijken
 • het personeel van diensten waar langdurig zieken behandeld worden
 • het verzorgend personeel van instituten voor mentaal gehandicapten
 • personeel van kinderkribben
 • ziekenverple(e)g(st)ers en kinderverzorg(st)ers van het dagonderwijs
 • gezinshelp(st)ers
 • ambulanciers
 • brandweerlieden
 • personeel van begrafenisondernemingen
 • personeel belast met de verkoop en het herstellen van toestellen voor medisch gebruik
 • onderwijzers van het bijzonder onderwijs voor gehandicapten
 • het opvoedend personeel van medisch-pedagogische instituten (M.P.I.)
 • werknemers van wasserijen die linnen wassen voor verzorgingsinstellingen
 • personeel belast met de begeleiding van en het toezicht op mentaal gehandicapten die in beschutte werkplaatsen werken

2° Personen die in nauw contact komen met primaten die vatbaar zijn voor infectie door hepatitis B virus

3° Leerlingen en studenten die een opleiding volgen of stage lopen in een van de bovenvermelde omstandigheden

Voor de terugbetaling van het vaccin tegen mazelen

Het niet geïmmuniseerde ziekenhuispersoneel dat een verhoogd risico loopt en dat in contact komt met patiënten, met andere woorden:

 • medisch personeel
 • paramedisch personeel
 • technisch personeel
 • logistiek personeel
 • vervoerspersoneel
 • laboratoriumpersoneel
 • schoonmaakpersoneel
 • studenten en stagiairs

Voor de terugbetaling van het monovalent vaccin tegen waterpokken

Komen in aanmerking voor de terugbetaling van het monovalent vaccin tegen waterpokken:

De niet geïmmuniseerde gezondheidswerkers die een verhoogd risico lopen en die in contact komen met patiënten of met mogelijk besmet verzorgingsmateriaal, - kleding of -beddengoed, d.w.z.:

 • medisch personeel
 • paramedisch personeel
 • technisch personeel
 • logistiek personeel 
 • transportpersoneel
 • laboratoriumpersoneel
 • schoonmaakpersoneel
 • wasserijpersoneel
 • studenten en stagiairs

Voor de terugbetaling van het vaccin tegen gele koorts

Personen die beroepshalve reizen naar gebieden waar gele koorts endemisch is of waar een verplichting geldt om te worden gevaccineerd tegen gele koorts. Voor de opsomming van de gebieden in kwestie wordt verwezen naar de informatie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

 

Hoe verloopt de aanvraag tot terugbetaling?

Door een dienst voor preventie en bescherming op het werk bij hepatitis A, hepatitis B, mazelen en waterpokken

Een externe dienst preventie en bescherming op het werk van de werkgever kan een aanvraag indienen voor een terugbetaling van een vaccinatie tegen hepatitis A, hepatitis B (en de vereiste serologische bepalingen), mazelen en waterpokken. De aanvraag dient uiterlijk binnen 6 maanden na het verrichten van de prestatie te worden ingediend door middel van een elektronische procedure. 

Een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk die geen 100 aanvragen tot terugbetaling van genoemde vaccinaties op jaarbasis indient, kan de aanvraag indienen via een aanvraagformulier (gehecht aan een verzamelstaat). De aanvraag dient binnen 6 maanden na de voltooiing van het vaccinatieschema te worden ingediend.

Het is de bedrijfsarts of preventiedienst die contact opneemt met de werknemer of stagiair om een vaccin te laten plaatsen. Wanneer een werknemer of stagiair een vaccin niet gekregen heeft en denkt in aanmerking te komen, neemt hij best zo snel mogelijk contact op met zijn bedrijfsarts of preventiedienst.

Door een werknemer of stagiair bij gele koorts

Werknemers of stagiairs die zich professioneel begeven naar regio's waar gele koorts endemisch is of waar vaccinatie tegen gele koorts verplicht is, kunnen een terugbetaling krijgen van de kosten voor het vaccin. Hiervoor moet – binnen 6 maanden na vaccinatie - een aanvraagformulier zorgvuldig worden ingevuld en ondertekend door zowel de aanvrager als de vaccinerende arts. Het formulier kan verstuurd worden naar vaccinatieatfedris.be of per post naar Fedris (Fedris, Vaccinaties, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel).

Door een onthaalouder bij hepatits A en/of B

Onthaalouders werkzaam onder het 'sui generis' statuut kunnen een terugbetaling krijgen van de kosten voor de vaccins tegen hepatitis A en/of hepatitis B, inclusief de noodzakelijke serologische tests. Hiervoor moet – binnen 6 maanden na vaccinatie - een aanvraagformulier zorgvuldig worden ingevuld en ondertekend door zowel de aanvrager als de vaccinerende arts. Het formulier kan verstuurd worden naar vaccinatieatfedris.be of per post naar Fedris (Fedris, Vaccinaties, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel).

 

Wetgeving en meer informatie

Meer informatie over de voorwaarden voor terugbetaling van vaccinaties door Fedris vindt u terug in het Koninklijk Besluit en het reglement gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor hepatitis A en B worden de volgende vaccinatieschema’s (pdf - 166,76 KB) gevolgd.

Heeft u een vraag over de voorwaarden of een terugbetaling? 

Fedris
Toekenning beroepsziekten - Vaccinaties
Sterrenkundelaan 1
1210 Brussel 

vaccinatieatfedris.be

(+32) 02 272 23 80