Terugbetaling van vaccins

Bepaalde werknemers of stagiairs die een verhoogd risico lopen op infectieuze beroepsziekten, kunnen kosteloos een vaccin krijgen om dat risico te verlagen. Het vaccin krijgen ze in principe via hun externe of interne preventiedienst voor preventie en bescherming op het werk. Fedris betaalt de kosten van het vaccin terug aan deze organisaties.

Welke vaccins worden terugbetaald?

Het gaat om vaccins tegen de volgende ziekten:

 • hepatitis A
 • hepatitis B
 • gele koorts
 • mazelen
 • waterpokken

Hoe verloopt de aanvraag en terugbetaling?

Externe of interne preventiediensten voor preventie en bescherming op het werk kunnen via elektronische weg een aanvraag om terugbetaling van vaccinaties tegen hepatitis A, hepatitis B, mazelen of waterpokken indienen. Interne diensten voor preventie en bescherming op het werk die op jaarbasis minder dan 100 aanvragen tot terugbetaling van vaccinaties bij Fedris indienen, mogen deze aanvragen collectief indienen op papier via een specifiek daartoe bestemd formulier en een hieraan gehechte verzamelstaat.

De werknemer of stagiair die in aanmerking komt om zich te laten vaccineren (zie onderstaande categorieën) tegen hepatitis, mazelen of waterpokken moet dus niet zelf een aanvraag indienen. Alleen in het geval van gele koorts moet de werknemer of stagiair nog zelf een aanvraag via een papieren formulier indienen.

In principe zal een bedrijfsarts, interne of externe preventiedienst zelf contact opnemen met de werknemer of stagiair om een vaccin voor te stellen. Als dat niet gebeurt, kan de werknemer zelf contact opnemen met zijn bedrijfsarts. 

Voor hepatitis A en B worden de volgende vaccinatieschema’s (pdf - 166,76 KB) gevolgd. De vaccinatieschema's voor gele koorts, mazelen en waterpokken kunnen worden geraadpleegd in het reglement.

In het Koninklijk Besluit en het reglement gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad vind je alle administratieve details en de medische procedures die van toepassing zijn.

Wie komt in aanmerking?

Vaccinatie tegen hepatitis A

Komen in aanmerking voor de terugbetaling van het vaccin tegen hepatitis A:

1° Personen die tot een van de volgende beroepscategorieën behoren: 

 • rioolarbeiders
 • personen belast met het ledigen van septische putten
 • onderhoudstechnici van sanitaire installaties
 • rattenverdelgers
 • personeel tewerkgesteld in de afvalwaterbehandeling en de hierbij betrokken laboratoria
 • personeel van waterzuiveringsinstallaties dat in contact komt met afvalwater
 • personeel van kinderdagverblijven
 • personeel van thuisopvang van kinderen jonger dan 6 jaar (onthaalmoeders)
 • personeel van kleuteronderwijs
 • personeel van buitenschoolse opvang van kinderen jonger dan 6 jaar
 • personeel van andere instellingen die overwegend kinderen jonger dan 6 jaar opvangen

2° Personen bedoeld onder de code 1.404.02 uit de beroepsziektelijst (leden van het personeel werkzaam op het gebied van de preventieve gezondheidszorg, geneeskundige verzorging, verpleging aan huis, wetenschappelijk onderzoek en andere professionele activiteiten in verzorgingsinstellingen waar een verhoogd infectierisico bestaat) voor zover zij werkzaam zijn in gebieden waar hepatitis A in hoge mate endemisch is. Voor de opsomming van de gebieden in kwestie wordt verwezen naar de informatie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, Stichting van openbaar nut

3° Personen die in nauw contact komen met primaten die vatbaar zijn voor infectie door hepatitis A virus

4° Leerlingen en studenten die een opleiding volgen of stage lopen in een van de bovenvermelde omstandigheden

Vaccinatie tegen hepatitis B

Komen in aanmerking voor de terugbetaling van het vaccin tegen hepatitis B en de eventueel vereiste voorafgaande serologische onderzoeken:

1° De volgende personen, voor zover zij geregeld en niet enkel occasioneel in contact komen met menselijk bloed of menselijk biologisch materiaal dat hepatitis B virus kan bevatten:

 • personeel van ziekenhuisdiensten en van medische en paramedische praktijken
 • personeel van laboratoria waar bloed of biologische producten geanalyseerd worden die met het virus besmet kunnen zijn (klinische biologie, anatomopathologie, oncologie, enz.)
 • personeel van tandartspraktijken
 • het personeel van diensten waar langdurig zieken behandeld worden
 • het verzorgend personeel van instituten voor mentaal gehandicapten
 • personeel van kinderkribben
 • ziekenverple(e)g(st)ers en kinderverzorg(st)ers van het dagonderwijs
 • gezinshelp(st)ers
 • ambulanciers
 • brandweerlieden
 • personeel van begrafenisondernemingen
 • personeel belast met de verkoop en het herstellen van toestellen voor medisch gebruik
 • onderwijzers van het bijzonder onderwijs voor gehandicapten
 • het opvoedend personeel van medisch-pedagogische instituten (M.P.I.)
 • werknemers van wasserijen die linnen wassen voor verzorgingsinstellingen
 • personeel belast met de begeleiding van en het toezicht op mentaal gehandicapten die in beschutte werkplaatsen werken

2° Personen die in nauw contact komen met primaten die vatbaar zijn voor infectie door hepatitis B virus

3° Leerlingen en studenten die een opleiding volgen of stage lopen in een van de bovenvermelde omstandigheden

Vaccinatie tegen mazelen

Komen in aanmerking voor de terugbetaling van het vaccin tegen mazelen:

Het niet geïmmuniseerde ziekenhuispersoneel dat een verhoogd risico loopt en dat in contact komt met patiënten, met andere woorden:

 • medisch personeel
 • paramedisch personeel
 • technisch personeel
 • logistiek personeel
 • vervoerspersoneel
 • laboratoriumpersoneel
 • schoonmaakpersoneel
 • studenten en stagiairs

Vaccinatie tegen waterpokken

Komen in aanmerking voor de terugbetaling van het monovalent vaccin tegen waterpokken:

De niet geïmmuniseerde gezondheidswerkers die een verhoogd risico lopen en die in contact komen met patiënten of met mogelijk besmet verzorgingsmateriaal, - kleding of -beddengoed, d.w.z.:

 • medisch personeel
 • paramedisch personeel
 • technisch personeel
 • logistiek personeel 
 • transportpersoneel
 • laboratoriumpersoneel
 • schoonmaakpersoneel
 • wasserijpersoneel
 • studenten en stagiairs

Vaccinatie tegen gele koorts

Komen in aanmerking voor de terugbetaling van het vaccin tegen gele koorts:

Personen die beroepshalve reizen naar gebieden waar gele koorts endemisch is of naar gebieden waar een verplichting geldt om te worden gevaccineerd tegen gele koorts. Voor de opsomming van de gebieden in kwestie wordt verwezen naar de informatie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, Stichting van openbaar nut.