Privacy - Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, GDPR)

Verwerkingsverantwoordelijke

Het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (hierna Fedris genoemd) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, de Wet van 10 april 1971 betreffende arbeidsongevallen en de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade en wil zo actief bijdragen tot de bescherming en de bevordering van de gezondheid van de werknemers op de arbeidsplaats, zowel op het vlak van preventie, als bij het correct vergoeden van arbeidsgerelateerde schade, de professionele re-integratie en het toezicht op de correcte toepassing van de wet op de beroepsrisico's, alsook de betaling van schadevergoedingen aan asbestslachtoffers overeenkomstig titel IV, hoofdstuk VI, van de programmawet (I) van 27 december 2006.

Fedris, gevestigd aan de Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0206.734.318, treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die in het kader van haar opdrachten worden verwerkt.

In overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ("RGPD"), heeft Fedris een verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangesteld. De verantwoordelijke voor gegevensbescherming kan worden gecontacteerd via e-mail op het volgende adres: privacyatfedris.be of per post op het volgende adres

Afdeling Informatiebeveiliging
Sterrenkundelaan 1
1210 Brussel
 

Waarom worden uw gegevens verwerkt?

In dit kader verwerkt Fedris alle persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de volgende hoofdtaken en -doeleinden:

 • Om uw aanvraag op te volgen en uw dossier te behandelen;
 • Het vaststellen en betalen van de sociale uitkeringen waarop u ten laste van Fedris recht heeft;
 • Het controleren van verzekeringsmaatschappijen en werkgevers op het gebied van beroepsrisico's;
 • Voor het beheer van geschillen: betwisting van Fedris-beslissingen, terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen, terugvordering van uitkeringen bij de aansprakelijke derde;
 • Mensen informeren en ondersteunen (al dan niet proactief), zodat zij hun rechten ten volle kunnen uitoefenen en hun lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn wordt bevorderd;
 • Om uw contacten met onze diensten te beheren, ongeacht het gebruikte kanaal;
 • Voor het goede beheer en de verbetering van onze diensten en van het stelsel van sociale zekerheid en volksgezondheid, en voor de bestrijding van fraude, door middel van audits, enquêtes, studies en wetenschappelijk, statistisch en historisch onderzoek, alsmede veiligheidsmaatregelen en de bescherming van gegevens, goederen en personen;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, in het bijzonder met de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens?

In het kader van het beheer van de instelling en de preventie van beroepsrisico's worden de door Fedris verwerkte gegevens verwerkt op basis van de artikelen 6.1. a), c), d), e), f), 9.2. b), c), g), h), i) en j), alsook 87 van de Europese Verordening. Daarbij baseren wij ons met name op de volgende specifieke wetgeving en de uitvoeringsbesluiten daarvan:

 • Wet van 3 juli 1967 betreffende de vergoeding van de schade ten gevolge van arbeidsongevallen, ongevallen op weg naar het werk en beroepsziekten in de openbare sector;
 • Wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen;
 • Gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade;
 • Wet van 15 januari 1990 tot oprichting van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het Koninklijk Besluit van 4 februari 1997 en andere uitvoeringsbesluiten;
 • Wet van 8 augustus 1983 tot instelling van een Rijksregister van natuurlijke personen en het Koninklijk Besluit van 5 december 1986 betreffende het gebruik ervan in de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
 • Wet van 21 augustus 2008 betreffende het platform voor e-gezondheid;
 • Wet van 11 april 1995 tot vaststelling van het Handvest van de sociaal verzekerden;
 • Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van patiënten;
 • Programmawet (I) van 27 december 2006

Welke gegevens worden verwerkt?

Afhankelijk van de diensten die u gebruikt of de informatie die u verstrekt, kan Fedris de volgende persoonlijke gegevens verwerken: identificatiegegevens (naam, adres, telefoon, ...), financiële gegevens, fysieke gegevens (lengte, gewicht, ...), psychologische gegevens (persoonlijkheid, karakter, ...), opleiding en vorming, beeldopnames (via bewakingscamera's in onze lokalen), persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat), levensgewoonten, gezinssamenstelling, organisaties die relevant zijn voor de behandeling van uw aanvraag of de uitbetaling van uw uitkering (ziekenfondsen, vakbonden), huisvestingskenmerken, beroep en tewerkstelling.

Afhankelijk van de diensten die u gebruikt of de informatie die u verstrekt, kan Fedris ook kennis nemen van de volgende specifieke gegevens of deze verwerken

 • gegevens uit het nationale register: nationaal registratienummer en identificatiegegevens (naam, voornamen, geboorteplaats en -datum, geslacht, nationaliteit, hoofdverblijfplaats, plaats en datum van overlijden, burgerlijke staat, samenstelling van het huishouden, wettelijke samenwoning, soort inschrijving);
 • gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
 • gezondheidsgegevens: lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, risicosituaties en gedragingen;
 • gerechtelijke gegevens: gerechtelijke maatregelen (inbeslagnemingen);

Wat zijn onze informatiebronnen?

De gegevens die u aanbelangen komen hoofdzakelijk van :

 • uzelf, uw wettelijke vertegenwoordiger of een door u gemachtigde persoon;
 • de zorgverleners (ziekenhuizen, artsen, enz.) die u hebt geraadpleegd;
 • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en alle andere overheidsdiensten die actief zijn op het gebied van de sociale zekerheid;
 • verzekeringsmaatschappijen die actief zijn op het gebied van arbeidsongevallen;
 • externe preventiediensten;
 • gerechtelijke instellingen en de door hen gemandateerde tussenpersonen.

Wie verwerkt uw gegevens?

Al deze gegevens worden verwerkt door gemachtigd personeel dat bij wet of bij contract gebonden is aan het beroepsgeheim. Er worden ook IT- en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te garanderen.

Aan wie kunnen uw gegevens worden meegedeeld?

Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan :

 • aan uzelf en/of uw vertegenwoordigers (met inbegrip van voorlopig bewindvoerder, advocaat, bemiddelaar, medisch adviseur, enz.) die in het bezit zijn van een mandaat of door de rechter als zodanig zijn aangesteld, rechtstreeks of via een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg;
 • aan de organen van de sociale zekerheid, met name: het Nationaal Intermutualistencollege, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de RVA, de ziekenfondsen, het Hulpfonds voor Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsverzekering, het Controlebureau van de Mutualiteiten en het RIZIV, in het kader van hun wettelijke opdrachten;
 • onze accountant, onze interne en externe auditors, die allen gebonden zijn door een geheimhoudingsplicht;
 • aan onze advocaten en aan het gerechtelijk systeem in geval van een geschil;
 • aan een instelling met het oogmerk u een voordeel toe te kennen indien u een bevoorrechte status geniet;
 • aan bPost voor het verzenden van onze post;
 • aan een naar behoren gemachtigde derde (wet, contract, toestemming);
 • aan uw schuldeisers in het kader van de tenuitvoerleggingsprocedure.

Wie zijn onze onderaannemers?

Fedris maakt hoofdzakelijk gebruik van de volgende onderaannemers:

 • SMALS, Fonsnylaan 20 in 1060 Sint-Gillis, onze IT-leverancier;
 • BNP FORTIS PARISBAS en bPost, onze betalingsinstellingen;
 • de medewerkende artsen van Fedris.

Minder frequent doet Fedris ook een beroep op andere onderaannemers in het kader van de uitvoering van haar wettelijke verplichtingen en haar opdrachten van openbare orde.

Worden uw gegevens doorgegeven aan landen buiten de EER?

Uw gegevens kunnen naar het buitenland worden overgebracht indien zij :

 • nodig zijn om uw vitale belangen te beschermen;
 • noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een internationale overeenkomst waarbij België partij is;
 • noodzakelijk zijn voor de sluiting of uitvoering van een met een derde gesloten of te sluiten overeenkomst, in uw belang.
 • of indien u uw ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, of op uw verzoek.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw identificatiegegevens worden bewaard vanaf het moment dat uw dossier bij onze instelling wordt geopend tot de afsluiting ervan, zoals dit kan zijn het einde van de aan u of uw rechthebbenden toegekende pensioenen en uitkeringen, of uw overlijden.

In het algemeen worden uw gegevens 7 tot 30 jaar bewaard, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, richtlijnen en circulaires die wij ontvangen en waarvan het beginpunt per wetgeving kan verschillen.

Bij wijze van uitzondering, en in overeenstemming met de medische ethiek, worden uw medische gegevens die door artsen van Fedris zijn verzameld, altijd bewaard tot 30 jaar na uw overlijden.

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de wetgeving heeft u het recht om een bevestiging te krijgen dat uw gegevens door Fedris worden verwerkt en het recht op toegang tot deze gegevens. Daartoe kunt u een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek richten aan onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming. U moet ook een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart toevoegen (voor contactgegevens van de verantwoordelijke: zie deel verwerkingsverantwoordelijke).

Voor zover uw rechten niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen waaraan Fedris is onderworpen, heeft u ook het recht, voor de gegevens die u betreffen

 • de rectificatie te vragen van eventuele onjuiste of onvolledige gegevens;
 • de verwijdering van gegevens te verzoeken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens;
 • tot digitale vergetelheid (recht op wissen);
 • de verwerking van uw gegevens te beperken;
 • niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerd besluit, met inbegrip van profilering (zie hieronder).

In geval van betwisting kunt u altijd contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd in de Drukpresstraat 35 te 1000 Brussel of via de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Kunt u uw toestemming intrekken?

In de veronderstelling dat de verwerking van uw gegevens is gebeurd metuw toestemming, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde en zonder rechtvaardiging in te trekken.

Fedris is niettemin wettelijk verplicht om persoonsgegevens te beheren in het kader van de uitvoering van haar wettelijke taken.

Bent u onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen, waaronder profilering?

In het volgende geval wordt u aan een geautomatiseerde beslissing onderworpen: berekening van het basissalaris om het bedrag van het toegekende vervangingsinkomen te bepalen.