Vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Als uw werkgever uw ongeval als een arbeidsongeval heeft erkend en u tijdelijk arbeidsongeschikt bent, wordt de wedde die u kreeg op het ogenblik van het arbeidsongeval in principe doorbetaald.

Als u uw oorspronkelijke ambt tijdelijk niet meer kunt uitoefenen, maar er wel een wedertewerkstelling mogelijk is in een minder vergoed ambt, behoudt u uw wedde van uw vorig ambt. Als er tijdens die wedertewerkstelling vervolgens een tijdelijke verergering optreedt waardoor u ook het minder vergoede ambt niet kunt uitoefenen, behoudt u eveneens de wedde die u kreeg op het ogenblik van het arbeidsongeval.

Valt u onder het Koninklijk Besluit van 24.01.1969dat van 12.06.1970 of dat van 13.07.1970, dan is er een werkhervatting met verminderde prestaties mogelijk. Voorwaarde is wel dat u het werk aan minstens 50 % van een voltijdse functie hervat.