Vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid

Als uw werkgever uw ongeval als een arbeidsongeval heeft erkend en u een blijvende arbeidsongeschiktheid overhoudt aan uw arbeidsongeval, hebt u recht op de vergoeding van die blijvende arbeidsongeschiktheid. U zult daarvoor een rente uitbetaald krijgen.

Tijdens de driejarige herzieningstermijn kan uw graad van blijvende arbeidsongeschiktheid worden verhoogd of verlaagd. De herzieningstermijn vangt aan op de datum van de kennisgeving  van de beslissing van de werkgever aan het slachtoffer of op de datum van het definitieve vonnis van de arbeidsrechtbank (de termijn om bij het arbeidshof beroep aan te tekenen tegen het vonnis is verstreken) of op de datum van het arrest van het arbeidshof. Na afloop van de herzieningstermijn is uw graad van arbeidsongeschiktheid definitief.

Uw rente bedraagt een percentage van uw jaarlijkse bezoldiging, afhankelijk van uw graad van blijvende arbeidsongeschiktheid. Klik op de categorie van blijvende arbeidsongeschiktheid die op u van toepassing is om meer informatie te lezen.

Mijn graad van blijvende arbeidsongeschiktheid is lager dan 5 %

Is uw graad van blijvende arbeidsongeschiktheid lager dan 5 %, dan is uw rente gelijk aan 50 % van (jaarlijkse bezoldiging x graad van blijvende arbeidsongeschiktheid).

U krijgt jaarlijks een rente uitbetaald in de maand december.

 

Mijn graad van blijvende arbeidsongeschiktheid is hoger dan of gelijk aan 5 % en lager dan 10 %

Is uw graad van blijvende arbeidsongeschiktheid hoger dan of gelijk aan 5 % en lager dan 10 %, dan is uw rente gelijk aan 75 % van (jaarlijkse bezoldiging x graad van blijvende arbeidsongeschiktheid).

U krijgt jaarlijks een rente uitbetaald in de maand december.

 

Mijn graad van blijvende arbeidsongeschiktheid is hoger dan of gelijk aan 10 % en lager dan 16 %

Is uw graad van blijvende arbeidsongeschiktheid hoger dan of gelijk aan 10 % en lager dan 16 %, dan is uw rente is gelijk aan uw jaarlijkse bezoldiging x graad van blijvende arbeidsongeschiktheid.

U krijgt jaarlijks een rente uitbetaald in de maand december.
 

Mijn graad van blijvende arbeidsongeschiktheid is hoger dan of gelijk aan 16 %

Is uw graad van blijvende arbeidsongeschiktheid hoger dan of gelijk aan 16 %, dan is uw rente gelijk aan uw jaarlijkse bezoldiging x graad van blijvende arbeidsongeschiktheid.
Die rente wordt ook geïndexeerd.

U krijgt maandelijks een rente uitbetaald.

 
Opgelet: is uw graad van blijvende arbeidsongeschiktheid hoger dan 25 % en blijft u werken of gaat u opnieuw werken in de publieke sector, dan wordt de rente beperkt tot 25 % van de bezoldiging op grond waarvan uw rente werd vastgesteld. 

Uw graad van blijvende arbeidsongeschiktheid kan bijvoorbeeld wel 70 % bedragen, maar zolang u in de publieke sector werkt, zal uw rente tot 25 % worden beperkt. Ook als u het slachtoffer bent geweest van meerdere arbeidsongevallen, wordt de som van de verschillende graden van blijvende arbeidsongeschiktheid beperkt tot 25 %. Hebt u voor uw eerste ongeval bijvoorbeeld een graad van ongeschiktheid van 10 % toegekend gekregen en voor uw tweede ongeval een graad van ongeschiktheid van 30 %, dan zal uw totale rente niet overeenkomen met een ongeschiktheid van 40 %, maar beperkt worden tot 25 %, zolang u in de publieke sector tewerkgesteld blijft.

 
 

Voor meer informatie over uw rente kunt u contact opnemen met de dienst Controle van Fedris.