Vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Als u als gevolg van een beroepsziekte tijdelijk (de eerste periode minstens 15 dagen) niet kunt werken, hebt u recht op de vergoeding van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Die tijdelijke ongeschiktheid kan volledig of gedeeltelijk zijn.

U bent volledig tijdelijk arbeidsongeschikt wanneer u tijdelijk niet in staat bent om te werken. U hebt dan recht op een dagvergoeding die als volgt wordt berekend: 90 % van uw basisloon, gedeeld door 365 dagen. U ontvangt een dagvergoeding voor elke kalenderdag tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, dus ook voor weekenddagen. De vergoeding wordt ook geïndexeerd.

U bent gedeeltelijk tijdelijk arbeidsongeschikt wanneer de arts oordeelt dat u in staat bent om uw beroep deeltijds verder uit te oefenen of om ander aangepast werk te doen. Als u gedeeltelijk tijdelijk arbeidsongeschikt bent, past Fedris het loonverlies bij (het eventuele verschil tussen het loon dat u vóór uw beroepsziekte ontving en uw verminderde loon doordat u nu minder werkt omwille van uw arbeidsongeschiktheid).

Een aanvraag tot vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid kunt u alleen indienen tijdens de periode waarin de symptomen van de beroepsziekte aanwezig zijn.

Uw overheidsinstelling betaalt u uw vergoedingen. Fedris is herverzekeraar en betaalt uw werkgever terug.

De vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt betaald tot u genezen bent of tot op het ogenblik dat de gevolgen van uw beroepsziekte blijvend worden. De vergoeding voor tijdelijke ongeschiktheid wordt in dat laatste geval vervangen door een vergoeding voor blijvende ongeschiktheid.