Rente als vergoeding voor dodelijk arbeidsongeval van naast familielid

Heeft uw echtgenoot, echtgenote, wettelijk samenwonende partner, kind, ouder, grootouder, broer of zus een dodelijk arbeidsongeval gehad, dan kunt u als rechthebbende aanspraak maken op een tijdelijke rente of levenslange rente (ook lijfrente genoemd). De voorwaarden voor de rente en het bedrag ervan verschillen naargelang uw relatie met het slachtoffer. Klik hieronder op uw relatie tot het slachtoffer om de informatie te lezen die op u van toepassing is. 

U bent de echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende partner van het slachtoffer

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een rente te ontvangen?

  • In uw huwelijks- of samenlevingsovereenkomst met het slachtoffer is een verplichting tot hulp opgenomen en u bevindt zich in één van de volgende situaties:
    • U was al vóór het arbeidsongeval met het slachtoffer getrouwd of woonde al wettelijk samen en was op het ogenblik van het ongeval nog altijd getrouwd of u woonde nog altijd wettelijk samen of
    • U bent na het arbeidsongeval met het slachtoffer getrouwd of wettelijk gaan samenwonen en was op het ogenblik van het overlijden nog altijd getrouwd of wettelijk samenwonend. Bovendien bent u ten minste 1 jaar voor het overlijden getrouwd of wettelijk gaan samenwonen of is uit het huwelijk of het samenwonen een kind geboren of ontvangt 1 van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden kinderbijslag voor een kind ten laste of
    • U bent uit de echt of van tafel en bed gescheiden en ontvangt onderhoudsgeld.

Ook als u hertrouwt, hebt u nog recht op de rente.

Verduidelijkingen over het wettelijk samenwonen

Om als wettelijk samenwonende partner recht te hebben op een uitkering in het kader van het overlijden van de eerststervende partner als gevolg van een beroepsziekte (inclusief voor een ziekte veroorzaakt door asbest) of een arbeidsongeval,  is het opstellen van een specifieke notariële samenlevingsovereenkomst vereist.

In tegenstelling tot gehuwden genieten ongehuwde samenwonende partners immers niet zonder meer van een recht om een uitkering of een rente te ontvangen. 

De regelgeving voorziet echter een uitzondering voor wettelijk samenwonende partners indien zij:

1.Een notariële samenlevingsovereenkomst (verplichte vorm voor wettelijk samenwonende partners) opstellen 

2.waarin een wederzijdse hulpplicht is opgenomen

3.die financiële gevolgen kan teweegbrengen, ook na de beëindiging van de wettelijke samenwoning. 

Feitelijk samenwonende partners genieten niet van deze uitkeringen (ook niet indien ze een samenlevingsovereenkomst sluiten). Om in dit kader te genieten van uitkeringen zijn feitelijk samenwonende partners aangewezen op private verzekeringen. 

 

Hoeveel bedraagt de rente?

De rente is gelijk aan 30 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw overleden echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende partner.

Als u onderhoudsgeld ontving van uw ex-partner, mag de rente niet hoger zijn dan dat onderhoudsgeld.

Hoelang wordt de rente betaald?

De rente wordt u levenslang betaald. We spreken daarom van een lijfrente.

 

U bent een kind van het slachtoffer

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een rente te ontvangen?

  • U bent kind van het slachtoffer en ontvangt kinderbijslag
  • U bent adoptiekind van het slachtoffer en ontvangt kinderbijslag.
  • U bent kind van de echtgenoot of echtgenote van het slachtoffer,  bent geboren of verwekt voordat uw stiefvader of stiefmoeder is overleden en ontvangt kinderbijslag.

Hoeveel bedraagt de rente?

Als u wees bent van vader of moeder, ontvangt u 15 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw overleden vader of moeder. Als u 1 of 2 broers of zussen hebt, ontvangen zij ook elk 15 % van die jaarlijkse bezoldiging. Als u 3 of meer broers of zussen hebt, wordt de totale rente beperkt tot 45 % van die jaarlijkse bezoldiging. Zijn jullie bijvoorbeeld met 5 kinderen, dan ontvangt ieder van jullie 9 % van de jaarlijkse bezoldiging van jullie overleden vader of moeder.

Als u wees bent van vader en moeder, ontvangt u 20 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw overleden vader of moeder. Als u 3 of meer broers of zussen hebt, wordt de totale rente beperkt tot 60 %. Zijn jullie bijvoorbeeld met 4 kinderen, dan ontvangt ieder van jullie 15 % van de jaarlijkse bezoldiging van jullie overleden vader of moeder. 

Hoelang wordt de rente betaald?

De rente wordt betaald zolang u recht hebt op kinderbijslag. In elk geval is ze verschuldigd tot de dag waarop u 18 jaar wordt. 

 

U bent de moeder of de vader van het slachtoffer

Aan welke voorwaarden moet er worden voldaan om een rente te ontvangen?

Uw overleden zoon of dochter laat geen kind na dat recht zou hebben op een rente en u haalde rechtstreeks voordeel uit het loon van uw overleden zoon of dochter of woonde onder hetzelfde dak als uw zoon of dochter. 

Hoeveel bedraagt de rente?

Als uw zoon of dochter niet getrouwd was en geen kinderen had, kunt zowel u als uw echtgenoot of echtgenote aanspraak maken op 20 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw zoon of dochter. 

Als uw zoon of dochter getrouwd was maar geen kinderen had, kunt zowel u als uw echtgenoot of echtgenote aanspraak maken op 15 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw zoon of dochter.

Hoelang wordt de rente betaald?

De rente wordt uitgekeerd tot het ogenblik waarop uw zoon of dochter 25 jaar zou zijn geworden. Als uw zoon of dochter uw belangrijkste kostwinner was, wordt de rente levenslang uitgekeerd. 

 

U bent een kleinkind van het slachtoffer

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een rente te ontvangen?

U bent wees van vader en/of moeder, ontvangt kinderbijslag en haalde rechtstreeks voordeel uit het loon van uw overleden grootvader of grootmoeder of woonde onder hetzelfde dak als uw grootvader of grootmoeder.

Hoeveel bedraagt de rente?

Als u wees bent van vader of moeder, kunt u aanspraak maken op 15 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw grootvader of grootmoeder. Als u wees bent van vader en moeder, kunt u aanspraak maken op 20 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw grootvader of grootmoeder. 

Hoelang wordt de rente betaald?

De rente wordt betaald zolang u recht hebt op kinderbijslag. In elk geval is ze verschuldigd tot de dag waarop u 18 jaar wordt. 

 

U bent een broer of zus van het slachtoffer

Aan welke voorwaarden moet er worden voldaan om een rente te ontvangen?

Uw overleden broer of zus laat geen andere rechthebbenden na, u ontvangt kinderbijslag en u haalde rechtstreeks voordeel uit het loon van uw broer of zus of u woonde onder hetzelfde dak als uw broer of zus.

Hoeveel bedraagt de rente?

De rente is gelijk aan 15 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw overleden broer of zus. 

Hoelang wordt de rente betaald?

De rente wordt betaald zolang u recht hebt op kinderbijslag. In elk geval is ze verschuldigd tot de dag waarop u 18 jaar wordt. 


Twijfelt u of u aanspraak kunt maken op een rente? Neem dan contact op met Fedris via het e-mailadres dat u aan de rechterkant van deze pagina vindt.