Sectorfiches

Aan de hand van de sectorfiches kunnen we de omvang en de aard inschatten van het arbeidsongevallenrisico in de activiteitssectoren en de evolutie ervan tijdens de jaren 2016-2020 waarnemen. De gegevens in de fiche worden hoofdzakelijk in grafieken weergegeven. De ongevallen op de weg naar en van het werk worden er niet in opgenomen.

Op de eerste bladzijde van de fiche staat informatie uit de jaarlijkse statistische verslagen van de laatste 5 jaren, zoals de frequentie- en ernstgraden en de verdeling van de ongevallen volgens de gevolgen ervan voor het slachtoffer die bekend zijn op het tijdstip waarop het jaarlijkse verslag wordt opgemaakt.   

De evolutie van het ongevalsrisico in de loop van die 5 jaren wordt ook beschreven met de variatie van de graad (aantal ongevallen per 1 000 voltijdse equivalenten) van ongevallen met meer dan 30 dagen volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid tijdens het ongevalsjaar tot gevolg. De verloren dagen na 31 december worden daarin niet meegeteld. Die graad wordt bekeken op basis van 2 criteria: de leeftijd van het slachtoffer en de grootte van de onderneming.

Een grafiek vat de evoluties in de loop van de 5 jaren samen van de graad van de ongevallen die een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van meer dan 30 dagen tot gevolg hebben gehad, de frequentiegraden en werkelijke ernstgraden, het aantal werknemers en, als die informatie beschikbaar is, de productie-index van de sector. Om de variaties te kunnen vergelijken van de verschillende indicatoren die niet dezelfde ordegrootte hebben, werden de indicatoren omgezet in indices met een van de jaren uit de onderzochte periode als referentie (basis 100).

Op de tweede bladzijde van de sectorfiche staat een analyse van de ernstige ongevallen. Dat zijn de ongevallen met dodelijke afloop en de ongevallen die werden geregeld met een blijvende ongeschiktheid door bekrachtiging of door een vonnis. Het kan meerdere jaren duren voordat een ongeval definitief geregeld is. Het is de toestand van de ongevallen 5 jaar na het ongevalsjaar die op de sectorfiche wordt geanalyseerd. Bijna 90 % van de ongevallen wordt in de loop van die 5 jaren geregeld. De analyse gaat over de ongevallen van het eerste jaar van de observatieperiode vermeld op de eerste bladzijde van de fiche.

De gegevens die bekend zijn op 31 december van het ongevalsjaar (op de eerste bladzijde) en de gegevens die 5 jaren later bekend zijn, kunnen verschillen. Zo is er een verschil tussen het aantal ongevallen waarvoor aanvankelijk een blijvende ongeschiktheid werd voorzien en het aantal ongevallen dat effectief met een blijvende ongeschiktheid werd geregeld. We zien zo'n verschil ook soms in het aantal overlijdens.

Van de ernstige ongevallen wordt de ernst van de gevolgen onderzocht, de leeftijd van het slachtoffer en de grootte van de onderneming. De 6 belangrijkste ongevalsoorzaken worden uitgesplitst volgens de leeftijd van het slachtoffer. De 6 soorten ongevallen die het vaakst voorkomen worden uitgesplitst volgens de ernst van het ongeval.  

Bronnen

  • De arbeidsongevalsgegevens komen uit de gegevensbank van Fedris. De gegevens uit de gegevensbank komen van de verzekeringsondernemingen.
  • De gegevens over de werknemers en de ondernemingen op basis waarvan de graden worden berekend komen van de RSZ.
  • De industriële productie-index werd berekend door de FOD Economie.

Sectorfiches 2022

01 - Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten (pdf - 357 KB)

10 - Vervaardiging van voedingsmiddelen (pdf - 360 KB)

13 - Vervaardiging van textiel (pdf - 538 KB)

16 - Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk (pdf - 357 KB)

17 - Vervaardiging van papier en papierwaren (pdf - 361 KB)

20 - Vervaardiging van chemische producten (pdf - 358 KB)

21 - Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten (pdf - 354 KB)

22 - Vervaardiging van producten van rubber en kunststof (pdf - 360 KB)

23 - Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten (pdf - 363 KB)

24 - Vervaardiging van metalen in primaire vorm (pdf - 358 KB)

25 - Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten (pdf - 357 KB)

27 - Vervaardiging van elektrische apparatuur (pdf - 358 KB)

28 - Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen niet eerder genoemd (pdf - 538 KB)

29 - Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers (pdf - 357 KB)

31 - Vervaardiging van meubelen (pdf - 357 KB)

33 - Reparatie en installatie van machines en apparaten (pdf - 358 KB)

38 - Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning (pdf - 351 KB)

41 - Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten (pdf - 361 KB)

42 - Weg- en waterbouw (pdf - 363 KB)

43 - Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden (pdf - 361 KB)

45 - Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen (pdf - 359 KB)

46 - Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen  (pdf - 358 KB)

47 - Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen (pdf - 359 KB)

49 - Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen (pdf - 361 KB)

52 - Opslag en vervoerondersteunende activiteiten (pdf - 361 KB)

53 - Posterijen en koeriers (pdf - 358 KB)

55 - Verschaffen van accomodatie (pdf - 356 KB)

56 - Eet- en drinkgelegenheden (pdf - 359 KB)

80 - Beveiligings- en opsporingsdiensten (pdf - 353 KB)

81 - Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging (pdf - 543 KB)

85 - Onderwijs (pdf - 355 KB)

86 - Menselijke gezondheidszorg (pdf - 539 KB)

87 - Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting (pdf - 359 KB)

88 - Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting (pdf - 540 KB)

Privésector (pdf 356 KB)

Arbeiders - Privésector (pdf - 358 KB)

52.241 - Vrachtbehandeling in zeehavens (pdf - 347 KB)

 

Sectorfiches 2022 - Detail interimsector

78.200 - Uitzendbureaus (pdf - 361 KB)