Sectorfiches

Aan de hand van de sectorfiches kunnen we de omvang en de aard inschatten van het arbeidsongevallenrisico in de activiteitssectoren en de evolutie ervan tijdens de jaren 2014-2018 waarnemen. De gegevens in de fiche worden hoofdzakelijk in grafieken weergegeven. De ongevallen op de weg naar en van het werk worden er niet in opgenomen.

Op de eerste bladzijde van de fiche staat informatie uit de jaarlijkse statistische verslagen van de laatste 5 jaren, zoals de frequentie- en ernstgraden en de verdeling van de ongevallen volgens de gevolgen ervan voor het slachtoffer die bekend zijn op het tijdstip waarop het jaarlijkse verslag wordt opgemaakt.   

De evolutie van het ongevalsrisico in de loop van die 5 jaren wordt ook beschreven met de variatie van de graad (aantal ongevallen per 1 000 voltijdse equivalenten) van ongevallen met meer dan 30 dagen volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid tijdens het ongevalsjaar tot gevolg. De verloren dagen na 31 december worden daarin niet meegeteld. Die graad wordt bekeken op basis van 2 criteria: de leeftijd van het slachtoffer en de grootte van de onderneming.

Een grafiek vat de evoluties in de loop van de 5 jaren samen van de graad van de ongevallen die een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van meer dan 30 dagen tot gevolg hebben gehad, de frequentiegraden en werkelijke ernstgraden, het aantal werknemers en, als die informatie beschikbaar is, de productie-index van de sector. Om de variaties te kunnen vergelijken van de verschillende indicatoren die niet dezelfde ordegrootte hebben, werden de indicatoren omgezet in indices met een van de jaren uit de onderzochte periode als referentie (basis 100).

Op de tweede bladzijde van de sectorfiche staat een analyse van de ernstige ongevallen. Dat zijn de ongevallen met dodelijke afloop en de ongevallen die werden geregeld met een blijvende ongeschiktheid door bekrachtiging of door een vonnis. Het kan meerdere jaren duren voordat een ongeval definitief geregeld is. Het is de toestand van de ongevallen 5 jaar na het ongevalsjaar die op de sectorfiche wordt geanalyseerd. Bijna 90 % van de ongevallen wordt in de loop van die 5 jaren geregeld. De analyse gaat over de ongevallen van het eerste jaar van de observatieperiode vermeld op de eerste bladzijde van de fiche.

De gegevens die bekend zijn op 31 december van het ongevalsjaar (op de eerste bladzijde) en de gegevens die 5 jaren later bekend zijn, kunnen verschillen. Zo is er een verschil tussen het aantal ongevallen waarvoor aanvankelijk een blijvende ongeschiktheid werd voorzien en het aantal ongevallen dat effectief met een blijvende ongeschiktheid werd geregeld. We zien zo'n verschil ook soms in het aantal overlijdens.

Van de ernstige ongevallen wordt de ernst van de gevolgen onderzocht, de leeftijd van het slachtoffer en de grootte van de onderneming. De 6 belangrijkste ongevalsoorzaken worden uitgesplitst volgens de leeftijd van het slachtoffer. De 6 soorten ongevallen die het vaakst voorkomen worden uitgesplitst volgens de ernst van het ongeval.  

Bronnen

  • De arbeidsongevalsgegevens komen uit de gegevensbank van Fedris. De gegevens uit de gegevensbank komen van de verzekeringsondernemingen.
  • De gegevens over de werknemers en de ondernemingen op basis waarvan de graden worden berekend komen van de RSZ.
  • De industriële productie-index werd berekend door de FOD Economie.

Sectorfiches 2019

10 - Vervaardiging van voedingsmiddelen (pdf - 182 KB)

13 - Vervaardiging van textiel (pdf - 195 KB)

16 - Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk (pdf - 178 KB)

20 - Vervaardiging van chemische producten (pdf - 177 KB)

22 - Vervaardiging van producten van rubber en kunststof (pdf - 194 KB)

23 - Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten (pdf - 180 KB)

24 - Vervaardiging van metalen in primaire vorm (pdf - 178 KB)

25 - Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten (pdf - 180 KB)

27 - Vervaardiging van elektrische apparatuur (pdf - 176 KB)

28 - Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen niet eerder genoemd (pdf - 180 KB)

29 - Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers (pdf - 176 KB)

31 - Vervaardiging van meubelen (pdf - 221 KB)

33 - Reparatie en installatie van machines en apparaten (pdf - 191 KB)

38 - Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning (pdf - 176 KB)

41 - Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten (pdf - 181 KB)

42 - Weg- en waterbouw (pdf - 180 KB)

43 - Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden (pdf - 180 KB)

45 - Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen (pdf - 177 KB)

46 - Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen  (pdf - 178 KB)

47 - Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen (pdf - 178 KB)

49 - Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen (pdf - 177 KB)

52 - Opslag en vervoerondersteunende activiteiten (pdf - 178 KB)

53 - Posterijen en koeriers (pdf - 173 KB)

55 - Verschaffen van accomodatie (pdf - 176 KB)

56 - Eet- en drinkgelegenheden (pdf - 178 KB)

80 - Beveiligings- en opsporingsdiensten (pdf - 175 KB)

81 - Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging (pdf - 176 KB)

85 - Onderwijs (pdf - 174 KB)

86 - Menselijke gezondheidszorg (pdf - 177 KB)

87 - Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting (pdf - 178 KB)

88 - Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting (pdf - 178 KB)

Privésector (pdf 176 KB)

 

Zie ook


 Wenst u een sectorfiche uit de jaren
2005-2008 te raadplegen? Mail dan naar
statsatfedris.be