Basisloon

De vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt berekend als een percentage van het basisloon. 

Het basisloon is het loon waarop een werknemer recht heeft gedurende de vier volledige kwartalen die voorafgaan aan zijn vergoedingsaanvraag voor een beroepsziekte

Voor de berekening van het basisloon neemt Fedris de gegevens over zoals ze door de werkgever aangegeven worden aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (via de multifunctionele aangifte of DmfA).

De wetgeving heeft een minimum- en maximumbasisloon vastgelegd. Die bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Als het slachtoffer in de loop van de vier volledige kwartalen voor zijn vergoedingsaanvraag dagen of uren niet gewerkt heeft of door buitengewone omstandigheden een lager loon dan normaal heeft ontvangen, zal een hypothetisch loon in aanmerking worden genomen om een vergoeding te berekenen en zullen ook de dagen worden berekend waarvoor de werknemer geen loon heeft ontvangen.

Er zal een gemiddeld jaarloon van werknemers van eenzelfde beroepscategorie in aanmerking worden genomen als het slachtoffer het schadelijke werk geruime tijd vóór de begindatum van de arbeidsongeschiktheid heeft stopgezet en een gezonder werk met een lager loon heeft aanvaard of als het slachtoffer tijdens de drie jaar vóór de begindatum van de arbeidsongeschiktheid van werkgever of functie is veranderd.

Bijzondere toepassingsgevallen

  • Minderjarige of leerling
    In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt het basisloon op de werkelijke verdiensten berekend. Het basisloon moet ten minste gelijk zijn aan het minimumbasisloon.
  • Deeltijds tewerkgestelde
    In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid worden de vergoedingen op basis van de deeltijdse arbeidsprestaties berekend. Indien het slachtoffer bij verschillende werkgevers deeltijds werkt, is het basisloon voor de vergoeding van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid gelijk aan de som van de lonen die het bij die verschillende werkgevers ontvangt. 

Voor personen die instaan voor de kinderopvang door een erkende dienst is er een forfaitair basisloon vastgesteld: GGMMI voor een voltijdse werknemer x 12.