Europese wetgeving

Deze praktische gids bestemd voor de werkgevers van de Belgische overheidsdiensten en ontwikkeld door Fedris geeft ze een synthese van de Belgische en Europese regelgeving voor de behandeling van grensoverschrijdende gevallen in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland m.b.t. de beroepsziekten en de arbeidsongevallen van hun personeel. 

Hij verduidelijkt ook in welke gevallen de niet-verzekerde werkgevers van de overheidssector een overeenkomstprotocol met Fedris moeten ondertekenen om te zorgen voor die behandeling.

De Europese verordeningen voor de coördinatie van de socialezekerheidssystemen (EG) nrs. 883/2004 en 987/2009, ook van toepassing op het personeel van de overheidssector, verduidelijken dat de uitwisselingen overeenkomstig de verordeningen voor de coördinatie van de sociale zekerheid tussen de lidstaten gebeurt op elektronische wijze tussen de organen vermeld in het Europese repertorium.

Fedris, aangewezen als verbindingsorgaan voor de sector arbeidsongevallen en beroepsziekten, vervult die rol voor rekening van de Belgische overheidsdiensten. In dit kader brengt Fedris het document van opening van het recht op vergoedingen in natura/gezondheidszorg uit en de terugbetaling van kosten voor rekening van de Belgische instelling van de overheidssector door het orgaan van woonplaats in de EER of Zwitserland.

Het overeenkomstprotocol legt de verantwoordelijkheden van de Belgische overheidsdiensten en van Fedris in deze context vast, en in het bijzonder de wijze van terugbetaling van de schuldvorderingen.