Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Als gevolg van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, oftewel General Data Protection Regulation) van de Europese Unie, informeren wij u erover waarvoor Fedris uw gegevens gebruikt en welke rechten u kunt laten gelden voor die gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij hebben uw gegevens nodig om onze wettelijke opdrachten voor de toepassing van de sociale zekerheid in het domein van beroepsrisico’s te kunnen uitvoeren(*). Bijvoorbeeld:

 • gevolg geven aan uw aanvraag en uw dossier behandelen
 • een beslissing van onze instelling meedelen
 • uw vergoeding of sociale uitkering berekenen en betalen
 • uw gezondheidszorgen ten laste nemen
 • de verzekeringsondernemingen en de werkgevers controleren
 • wetenschappelijke en statistische studies uitvoeren voor preventiedoeleinden

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om de bovenvermelde gegevensverwerkingen te kunnen uitvoeren en/of zo lang dat nodig is als wettelijk bewijs met een maximum van 30 jaar na uw overlijden.

Aan wie zouden wij uw gegevens kunnen doorgeven?

We kunnen (een deel van) uw gegevens doorgeven aan de volgende instanties:

 • andere publieke instellingen: FOD Financiën, RSZ, FPD, RSVZ, KSZ
 • de bankinstellingen waarmee Fedris samenwerkt om de betalingen voor de begunstigden uit te voeren
 • uw hulpkas voor ziekteverzekering of elke andere instelling met een subrogatierecht 
 • uw zorgverstrekkers (artsen, prothesisten, enz.)
 • de externe experten van Fedris (artsen, advocaten, enz.)
 • de onafhankelijke experten (bedrijfsarts van uw werkgever, magistraten van de rechtbank waarbij een gerechtelijke procedure aanhangig is gemaakt, externe preventiediensten, enz.)
 • de verzekeringsonderneming van uw werkgever (in geval van een arbeidsongeval)
 • uw werkgever of uw onderwijsinstelling

Wat zijn uw rechten?

 1. Vragen over welke persoonlijke gegevens Fedris beschikt
 2. Een kopie vragen van die gegevens
 3. (Onder voorbehoud) vragen om die gegevens te wissen
 4. Vragen om die gegevens te corrigeren
 5. Weten of de beslissingen van Fedris al dan niet werden geautomatiseerd 
 6. Uw toestemming intrekken als u die eerder hebt gegeven

Hoe kunt u uw rechten laten gelden?

Contacteer de functionaris voor gegevensbescherming

 • via het contactformulier
 • via mail naar privacyatfedris.be
 • telefonisch op +32 2 272 21 10
 • per brief naar Fedris, dienst Informatieveiligheid, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel

Een klacht?

Schrijf een brief naar de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

(*) Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector; arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970; programmawet van 27 december 2006
 
Gegevensverwerkingsverantwoordelijke: Pierre Pots, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel